Супровід проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД)

18 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон), що запроваджує новий дозвільний документ – висновок з оцінки впливу на довкілля(далі – Висновок), тим самим скасовуючи проведення екологічної експертизи.

Згідно Закону, оцінка впливу на довкілля необхідна при прийнятті рішення про «планову діяльність», а саме: будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище. Перелік об’єктів, що потребують отримання Висновку визначено частинами 2 і 3 Статті 3 Закону.

Даний перелік розподілено на дві групи. До першої групи, в тому числі відносяться наступні категорії виробництв: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС, ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення радіоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; споруди із переробки азбесту; деякі категорії хімічного виробництва; будівництво аеропортів, автомагістралей, гідротехнічних споруд портів, тощо. Висновки щодо цих об’єктів буде видавати Мінприроди. Також, для об’єктів цієї категорії необхідно буде проводити оцінку транскордонного впливу.

До другої групи, в тому числі відносяться об’єкти: глибоке буріння; категорії сільського господарства; видобувна промисловість; енергетична промисловість; виробництво та обробка металу; переробка мінеральної сировини; категорії харчової промисловості, тощо, висновки Оцінки впливу на довкілля для яких будуть видавати місцеві територіальні органи.

В той же час, планова діяльність, що не справляє значного впливу на довкілля не потребує Висновку, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля

1. Повідомлення про планову діяльність

Необхідно подати повідомлення до місцевої держадміністрації (або безпосередньо до Міприроди) про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, що містить інформацію, визначену частиною 2 Статті 5 Закону.

Далі місцева держадміністрація або Мінприроди публікують повідомлення та вносять дані до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів, з моменту оприлюднення, громадськість може надати зауваження щодо планованої діяльності.

 Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості. При цьому Законом не передбачається можливість адміністративного або судового оскарження відмови у врахуванні зауважень.

2. Підготовка Звіту

Стислий зміст Звіту наступний:

 • опис планової діяльності;
 • опис виправданих альтернатив;
 • опис поточного стану довкілля;
 • опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу;
 • опис і оцінка можливого впливу на довкілля;
 • опис методів прогнозування;
 • опис заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу;
 • опис очікуваного значного негативного впливу;
 • визначення усіх труднощів;
 • усі зауваження та пропозиції, що надійшли;
 • стислий зміст програми моніторингу.

3. Громадське обговорення

Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля встановлює Кабінет Міністрів України. На даний момент цей порядок не встановлено. За результатами місцева держадміністрація (або Мінприроди) готує звіт про громадське обговорення, в який включається інформація про «повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення» зауважень та пропозицій громадськості. «Безпідставне та необґрунтоване неврахування чи неналежне врахування» в подальшому може бути підставою для скасування Висновку в судовому порядку. Будь-яка фізична особа може оскаржити висновок на тій підставі, що її зауваження не було враховано.

4. Висновок з оцінки впливу на довкілля

Після завершення громадського обговорення, відповідний орган готує Висновок з оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для виконання, враховується при прийнятті рішення про провадження планової діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планової діяльності.

У Висновку визначають вимоги до роботи планованого об’єкту, зокрема, встановлюються вимоги до використання території та природних ресурсів, вимоги щодо охорони довкілля та заходи запобігання надзвичайним ситуаціям. Додатково на підприємство може бути покладений обов’язок проводити компенсаційні заходи, проводити додаткову оцінку впливу на навколишнє середовище, організувати післяпроектний моніторинг.

Висновок видається протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення. Рішення про провадження планової діяльності має бути прийнято відповідним органом протягом 5 років з часу видання Висновку, інакше він втратить силу.

Звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля подаються суб’єктом господарювання для отримання рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності.

Висновок має містити екологічні умови, яких необхідно буде додержуватись протягом всього строку діяльності. В протилежному випадку експлуатація підприємства може бути зупинена за рішенням суду.

Дія Закону не поширювється на суб’єктів господарювання, які отримали Рішення про провадження планової діяльності. Так виключення не поширюється на випадки, коли планується реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт або перепрофілювання діючих об’єктів, якщо такі дії будуть значним чином впливати на довкілля.

Що стосується висновків державної екологічної експертизи, одержаних до введення в дію Закону, то вони зберігатимуть чинність та матимуть статус Висновку.

Тож, у разі потреби проходження процедури з оцінки впливу на довкілля звертайтесь за консультацією - допоможемо!